chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garantie- en service-informatie

Zakelijke producten

Twee (2) of drie (3) jaar beperkte garantie

GN Audio (“GN”) garandeert aan de eindgebruiker die het product koopt van een distributeur of reseller (“GN Partner”), dat dit product vrij blijft van materiële defecten en productiefouten, onderworpen aan de onderstaande voorwaarden ("Garantie") voor de volgende beperkte periode ("Garantieperiode"):

 • Bedrade en draadloze producten/Speak/PanaCast: twee (2) jaar van de aanschafdatum van de producten
 • BIZ 2400 II/Engage 50/Engage LINK: Drie (3) jaar van de aanschafdatum van de producten

De garantie wordt onmiddellijk beëindigd als het product: (a) is gewijzigd, gerepareerd of onderhouden door iemand anders dan GN of een GN-partner die geautoriseerd is om GN-garantiewerkzaamheden uit te voeren, al dan niet succesvol, of (b) wordt gebruikt samen met accessoires of andere randapparatuur niet van het merk GN zijn of door GN gecertificeerd zijn.

Tijdens de garantieperiode zal GN, volledig naar inzicht van GN: (a) het product repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen, of (b) het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product, of (c) de betaalde aankoopprijs terugbetalen (“Garantieservice ”). Tenzij anders gecommuniceerd door GN, moet het defecte product worden geretourneerd en ontvangen in het magazijn van GN voordat een vervangend product wordt verzonden. De garantie beschrijft de omvang en limiet van de verplichtingen van GN jegens de eindgebruiker, behalve zoals gewijzigd door de toepasselijke wetgeving.

Garantie op vervangen of gerepareerde producten is zes (6) maanden, OF de rest van de oorspronkelijke garantieperiode, wat het langst is.

Vanwege GN's inzet om afval in het milieu zoveel mogelijk te beperken, kan het product bestaan uit gerepareerde apparatuur die gebruikte onderdelen bevat, waarvan sommige herbewerkt kunnen zijn. De gebruikte onderdelen voldoen alle aan de hoge kwaliteitseisen van GN en voldoen aan de specificatie wat betreft prestaties en betrouwbaarheid. Defecte onderdelen of producten die tijdens de Garantieperiode door GN zijn vervangen of aan GN zijn geretourneerd, worden eigendom van GN.

 

Hoe kan men een garantieservice verkrijgen

Neem voor het verkrijgen van garantieservice contact op met de GN-partner waar u het product hebt gekocht.

Het product moet indien mogelijk in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd worden, of een verpakking die dezelfde beschermingsgraad biedt. Tijdens de garantieperiode, behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving, draagt ​​de eindgebruiker de kosten voor het verzenden van het product naar GN of naar een andere bestemming die GN kan opgeven. Als het product onder de garantie valt, draagt ​​GN de ​​kosten van de retourzending nadat de service is voltooid. Voor producten die niet onder de garantie vallen wordt de retourzending aan de eindgebruiker in rekening gebracht. Schade die tijdens de verzending is ontstaan, wordt geacht de verantwoordelijkheid van het vervoersbedrijf te zijn, behalve waar dit verboden is door de toepasselijke wetgeving, en elke claim dient rechtstreeks bij dat vervoersbedrijf te worden ingediend.

Om gebruik te maken van de garantieservice, dient u het volgende te overleggen:

 1. Het defecte product,
 2. De naam, indien van toepassing de bedrijfsnaam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de eindgebruiker,
 3. Een beschrijving van het probleem, en
 4. Het aankoopbewijs, waarop de naam en het adres van de GN-partner, de aanschafdatum en het type product en het modelnummer duidelijk leesbaar zijn. Zonder aankoopbewijs, wordt het begin van de garantieperiode bepaald op basis van het serienummer op het product.

 

Gebruikscomponenten en accessoires uitgezonderd van garantie

Componenten met een beperkte levensduur en accessoires die onderhevig zijn aan normale slijtage, zijn uitgesloten van deze garantie, tenzij ze defect of kapot blijken te zijn bij aankoop van het product. Dit omvat onder andere:

 • Gewone QD (Quick Disconnect) naar modulaire stekkersnoeren
 • Gewone QD (Quick Disconnect) naar specifieke stekkersnoeren
 • Gewone USB-kabels
 • Stekkers van adapters
 • Kabels LINK Mobile
 • Modulaire RJ9 naar RJ9-kabels
 • In gesprek-lampje
 • Hoofdbanden
 • Nekbanden
 • Oorkussentjes
 • EarGels
 • Ear tips
 • Oorhaken
 • Draagtasjes/reisetuis
 • Headsetstandaarden
 • Tafelstandaarden
 • Muurbevestigingen
 • Oplaadstandaarden
 • Windhoezen
 • Decoratieve afwerkingen
 • Producten van schuimrubber
 • Verwijderbare batterijen

Van gebruikscomponenten en accessoires die binnen veertien (14) dagen na aankoop niet goed werken, wordt verondersteld dat ze bij aankoop defect of kapot waren.

 

Beperking van garantie

De garantie is uitsluitend van toepassing op producten die gekocht zijn voor gebruik, niet voor commerciële doorverkoop. De garantie is ongeldig als het in de fabriek aangebrachte serienummer, datacodelabel en/of productlabel aangepast is of van het product verwijderd is.

De garantie is alleen van toepassing op defect materiaal en fabricagefouten in de fabriek en dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuiste opslag of gebrekkige installatie en bediening; misbruik of verkeerd gebruik; ongeluk of nalatigheid, (b) contact met een vloeistof, (c) het product of de accessoires blootstellen aan onjuist of abnormaal gebruik of omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet te wijten zijn aan GN, zoals verlies van een headset/headphones of oordopjes, inclusief zaken die toe te schrijven zijn aan een GN-partner.

De garantie is niet van toepassing op producten die gedurende zes (6) maanden niet zijn opgeladen . Als de batterij van een product gedurende een periode van zes (6) maanden niet opgeladen is, kan het zijn dat het product niet meer goed functioneert of niet langer het volledige potentieel of de volledige lading kan bereiken. GN biedt geen garantie voor dergelijke situaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om het product te bedienen en te onderhouden in overeenstemming met de instructies en specificaties die bij het product zijn geleverd. Reparaties als gevolg van het nalaten hiervan vallen niet onder de garantie.

REPARATIES, VERVANGINGEN OF TERUGBETALINGEN DIE UITGEVOERD WORDEN ONDER DEZE GARANTIE ZIJN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER. NOCH GN NOCH UW GN-PARTNER IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OP HET PRODUCT, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, COMMERCIEEL VERLIES, INCIDENTELE KOSTEN, TIJDVERLIES OF ONGEMAK. BEHOUDENS VOOR ZOVER DE WETGEVING STREKT IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN WELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

 

Opmerking

De garantie kent de eindgebruiker specifieke wettelijke rechten toe. De eindgebruiker kan ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of impliciete garanties niet toegestaan. In dat geval zijn de bovenstaande uitsluitingen wellicht niet van toepassing. De garantie heeft geen invloed op uw wettelijke statutaire rechten onder de voor u toepasselijke nationale of plaatselijke wetgeving.

 

Aanvullende garantievoorwaarden voor Jabra Warranty+ ("Jabra Warranty+ Voorwaarden")

1. Als u de Jabra Warranty+ samen met de door GN geproduceerde zakelijke producten van het merk Jabra ("Producten") hebt gekocht, verlengt GN hierbij de Garantieperiode die van toepassing is op de Producten voor de gekochte periode en zoals aan u gemeld in het Jabra Warranty+ Bevestigingsbericht. Jabra Warranty+ verlengt alleen de Garantieperiode en niet de dekking van de Garantie. Om twijfel te voorkomen wordt benadrukt dat Jabra Warranty+ niet van toepassing is op producten van derden, de consumentenlijn van Jabra of onderdelen en accessoires met een beperkte levensduur.

2. De aanschaf van Jabra Warranty+ geeft de zakelijke klant die een aangewezen product aanschaft voor eigen gebruik en niet voor commerciële wederverkoop (de "Eindgebruiker") een garantieperiode die langer duurt dan de toepasselijke standaard garantieperiode ("Garantieverlengingsperiode"). De Garantieverlengingsperiode wordt vermeld in de garantiebevestiging en gaat in na afloop van de standaard Garantieperiode. Consumenten komen niet in aanmerking om Jabra Warranty+ te kopen, en Jabra Warranty+ kan alleen worden gekocht voor Jabra-producten.

3. Jabra Warranty+ kan alleen worden gekocht in combinatie met het (de) aangewezen product(en) en alleen bij aankoop van het aangewezen product. Als een bestelling voor Jabra Warranty+ door de GN-partner wordt ontvangen nadat de bestelling voor het aangewezen product is ingediend, kan GN of de GN-partner naar eigen discretie de bestelling afwijzen.

4. Jabra behoudt zich het recht voor een product onder Jabra Warranty+ te vervangen door hetzelfde product (met gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen) of door een gelijkwaardig product.

5. De Eindgebruiker moet ervoor zorgen dat de informatie in de ontvangen Jabra Warranty+ bevestiging correct is en dat elk serienummer overeenkomt met het serienummer op het toepasselijke product dat onder Jabra Warranty+ valt. Eventuele afwijkingen moeten binnen dertig (30) kalenderdagen worden gemeld aan de GN-ondersteuning op www.jabra.com/support.

6. De Eindgebruiker moet aanspraak maken op garantieservice onder Jabra Warranty+ in het land waar het product en Jabra Warranty+ zijn gekocht. In landen waar garantieservice logistiek of anderszins niet haalbaar is, zal GN de garantieservice aanbieden via een GN-partner. Jabra Warranty+ is momenteel beschikbaar in de volgende landen en regio's:

de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

7. Bij het indienen van een claim voor een product dat onder Jabra Warranty+ valt (ook tijdens de standaard garantieperiode), moet de Eindgebruiker de handelingen uitvoeren en voldoen aan de hieronder beschreven vereisten en procedures:
i. Alleen telefonisch, per e-mail of op andere wijze door GN geïnformeerd contact opnemen met het ondersteuningsteam van GN als zich een defect in een Product voordoet;
ii. GN te voorzien van de informatie die GN redelijkerwijs vraagt om de claim te beoordelen, inclusief, maar niet beperkt tot, een kopie van het Jabra Warranty+ bevestigingsbericht voor het product, het model van het product, de voorraadhoudende eenheid van het product ("SKU"), het serienummer van het product, de aankoopdatum en een gedetailleerde beschrijving van het probleem; en
iii. Op verzoek van GN, een kopie van het aankoopbewijs van het product aan GN verstrekken met vermelding van de naam en het adres van de GN-partner, de aankoopdatum, het productmodel en het serienummer van het product, alsmede een aankoopbewijs van Jabra Warranty+.

Het niet voldoen aan deze vereisten en procedures, en andere redelijke verzoeken van GN, kan ertoe leiden dat de dekking onder Jabra Warranty+ vervalt en de claim wordt afgewezen.

8. Jabra Warranty+ is beperkt tot een tijdsverlenging van GN's standaard beperkte garantie vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het betreffende product. JABRA WARRANTY+ IS EEN NIET-VERZEKERDE, AANVULLENDE GARANTIE DIE DE DUUR VAN DE STANDAARD GARANTIE VERLENGT. Deze garantie dekt geen aanvullende of andere omstandigheden, expliciet noch impliciet, dan de materiaal- en fabricagefouten die onder de standaard beperkte garantie van GN vallen. Alle garantie-uitsluitingen in de standaard beperkte garantie van GN zijn van toepassing op Jabra Warranty+. Dienovereenkomstig vallen bijkomende omstandigheden zoals toevallige of incidentele schade, indirecte schade, verlies, diefstal, verkeerd gebruik of misbruik buiten de dekking.

9. Deze Jabra Warranty+ voorwaarden vormen een aanvulling op de standaard beperkte garantie van GN die geldt in het land van aankoop en die u samen met uw product hebt ontvangen. De versie van de meest recente garantievoorwaarden vindt u altijd op de Jabra webpagina in het land van aankoop. Voor zover er een conflict is tussen (i) de Jabra Warranty+ Voorwaarden en de standaard beperkte garantie van GN, prevaleren de Jabra Warranty+ Voorwaarden; (ii) de Jabra Warranty+ Voorwaarden en digitaal of gedrukt materiaal, prevaleren de Jabra Warranty+ Voorwaarden.

10. Tenzij hierboven anders bepaald in de Jabra Warranty+ Voorwaarden, blijven alle voorwaarden van de standaard beperkte garantie van GN ongewijzigd tijdens de Garantie-uitbreidingsperiode.